تبلیغات
فوتبال هیچان - برنامه بازیها جام (رمضان 95) هیچان برای یه هفته (بزرگسالان و جوانان)
                               برنامه بازیها  جام (رمضان95) هیچان برای یه هفته <بزرگسالان>

 ایام هفته تاریخ    شرح بازی  زمان 
 شنبه 95/4/5   پیرکهور - شگیم 23:30 
 یکشنبه  95/4/6    ------   ---- 
 دوشنبه 95/4/7   جلائی کلگ - تخت ملک  23:30 
 سه شنبه 95/4/8     -----   ---- 
 چهارشنبه 95/4/9   کبابی یونس - شاهین  23:30 
 پنج شنبه 95/4/10   کشاورز - پیرکهور  23:30 


                              برنامه بازیها جام (رمضان95) هیچان برای یه هفته <جوانان>

 ایام هفته تاریخ     شرح بازی   زمان 
 شنبه 95/4/5  حصارک - مهرنیکشهر 22:30
 یکشنبه 95/4/6   ------ -----
 دوشنبه 95/4/7  کوچینک - تاج 22:30
 سه شنبه 95/4/8  -------  ---
 چهارشنبه 95/4/9   کوچینک - حصارک 22:30
 پنج شنبه 95/4/10  شاهین - مهرنیکشهر 22:30


  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون